RODO Newsletter

„Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 jest administratorem Pani/Pana danych (adresu e-mail) podanym na stronie internetowej www.konferencje-zawisza.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt B) RODO w celu realizacji usługi Newsletter.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją umowy łączącej strony. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych w usłudze Newsletter jest dobrowolne, choć niezbędne dla nawiązania współpracy.

Informujemy, że w celu technicznej obsługi Pani/Pana dane osobowe powierzone są do przetwarzania firmie Megasoft z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTERA

 1. Niniejszy regulamin usługi newsletter zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dostarczania drogę poczty elektronicznej e-mail (zwany dalej „usługą newsletter”) informacji przez operatora usługi.

 2. Operatorem usługi jest Cywilno – Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy ul. Gdańska 163, fax 52/588-08-25, tel 52/ 588-08-01 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000233047, Nip 967-121-35-84 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Waldemara Keistera oraz Wiceprezesa Dariusza Bednarka.

 3. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez operatora usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty Centrum Konferencyjnego Stadion Zawisza a także promocji związanych z produktami oferowanymi przez CWZS Zawisza Bydgoszcz.

 4. Użytkownik poprzez zapisanie się na świadczenie usługi Newsletter z operatorem usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail) podany na stronie internetowej www.konferencje-zawisza.pl , w celu otrzymywania wiadomości o których mowa powyżej.

 5. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba która na stronie internetowej www.konferencje-zawisza.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, zaakceptuje regulamin, a następnie kliknie przycisk ”Zapisz się”. Zaznaczenie wskazanego pola powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do operatora usługi i jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 6. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

 7. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią materiały w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

 8. Usługa Newsletter jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 9. Klient ma prawo wypowiedzieć usługę Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

 10. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada ją poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu 2 Regulaminu. lub mailowo na adres marketing@zawisza.bydgoszcz.pl

 11. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

 12. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.